ĐỀ BÀI CUỐI KHÓA TÔN GIÁO VN & VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG VN

LỚP I : TÔN GIÁO VN

  1. Từ thế kỷ 15, người Việt đã rập khuôn Tống Nho, lấy mọi giá trị và khuôn khổ Tống Nho làm mực thước tổ chức chính trị, xã hội, luân lý… Điều này đã đưa đến những hậu quả nào cho người Việt ?
  2. “Danh Sắc” trong chuỗi Thập Nhị Nhân Duyên là gì ? Danh Sắc cũng là “vô ngã”. Nhà Phật muốn nói điều gì khi cho rằng bản ngã của chúng ta là không có thật ?

 

LỚP II. VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG VN

  1. Việc lên đồng trong Đạo Mẫu là một hình thức dị đoan mê tín. Nhưng tại sao nhiều người Việt vẫn rất say sưa làm con nhang đệ tử để tham dự những buổi hầu đồng ?
  2. Cái hay và cái dở trong những biểu hiện của tín ngưỡng dân gian ?

Lưu ý:

Hạn chót nộp bài 2 môn là thứ Năm ngày 28.05.2015.