TH online 22: Thừa tác viên và thụ nhân của BTRT

Thần học online:

Bí tích chuyên biệt

Bài 22: Thừa tác viên và thụ nhân của BTRT

 

Thừa tác viên thông thường: thừa tác viên thông thường của bí tích Thánh Tẩy là giáo sĩ (giám mục, linh mục và phó tế). Khi thừa tác viên thông thường vắng mặt hoặc bị ngăn trở thì giáo lý viên hay người khác, được vị thường quyền sở tại ủy thác thi hành nhiệm vụ này.

Thừa tác viên ngoại thường: trong trường hợp khẩn thiết, bất kỳ người nào cũng có thể ban bí tích Thánh Tẩy, kể cả những người không phải là Kitô hữu, miễn là làm theo đúng nghi thức và ý muốn của Hội thánh.

https://youtu.be/HHLSFHqkcBY