Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 04 B (2012 – 2015)

Nghe giảng Chúa nhật 04 B (2012 – 2015)

 

Nghe giảng Chúa nhật 04 B

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 1,21-28)

Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng : “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !”

Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ bảy : Phanxicô Đào Trung Hiệu

/b_tn04_hieu

Lễ 5 giờ: Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao

/b_tn04_rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/b_tn04_hoa

Lễ 17g30 : Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

/b_tn04_cuong

Lễ 19 giờ : Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

/b_tn04_tien

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/b_tn04_van

Lễ 5 giờ: Lm Giuse Hoàng Huy Cường

/b_tn04_cuong

Lễ 6g15 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/b_tn04_quang

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/b_tn04_van2

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/b_tn04_hieu

.