Chương trình triết học

Chương trình Triết học gồm các môn học về lịch sử triết học Tây phương, triết học hệ thống, tôn giáo và triết học Đông phương, cùng một số môn khoa học nhân văn và ngôn ngữ. Các môn học hầu như cố định cho mỗi năm.

Các môn dẫn nhập (6 tín chỉ)

 • Nhập môn Triết học (2 tc)
 • Khoa học tôn giáo (2 tc)
 • Tương quan Triết học và Thần học (2 tc)

Lịch sử Triết học Tây phương (8 tín chỉ)

 • Triết học Thượng cổ và Trung cổ (4 tc)
 • Triết học Cận đại và Hiện đại (4 tc)

Triết học Kinh viện (23 tín chỉ)

 • Luận lý học (4 tc)
 • Vũ trụ học (2 tc)
 • Nhân học theo thánh Tôma (4 tc)
 • Đạo đức học (3 tc)
 • Thần lý học (3 tc)
 • Siêu hình học (4 tc)
 • Tri thức luận (3 tc)

Tôn giáo và Triết học Đông phương (11 tín chỉ)

 • Khổng giáo và Lão giáo (3 tc)
 • Phật giáo (3 tc)
 • Ấn giáo (2 tc)
 • Nhập môn văn hóa & văn hóa tín ngưỡng Việt Nam (4 tc)

Các môn bổ trợ (32 tín chỉ)

 • Xã hội học (3 tc)
 • Tâm lý tổng quát (2 tc)
 • Tư vấn tâm lý (2 tc)
 • Tâm lý nhân cách (2 tc)

 

 • Latin I (2 tc)
 • Latin II (2 tc)
 • Hán văn (2 tc)
 • Sư phạm huấn giáo (2 tc)

 

 • Tiếng Việt thực hành (3 tc)
 • Phương pháp nghiên cứu & biên soạn (2 tc)
 • Thuật ngữ Triết – Thần Anh-Việt (2 tc)
 • English For Philosophical & Theological Studies Purposes (8 tc)

Chương trình thần học

Chương trình Thần học gồm các môn học thuộc các ngành Kinh Thánh, Thần học Tín lý, Luân lý, Lịch sử Giáo hội, Mục vụ và Triết học.

 • Nhập môn Kinh Thánh (2 tc)
 • Thế giới Cựu Ước (2 tc)
 • Ngũ Thư (2 tc)
 • Các sách Lịch sử (2 tc)
 • Các sách Ngôn sứ (2 tc)
 • Thánh vịnh & Các sách Giáo huấn (2 tc)
 • Thế giới Tân Ước (2 tc)
 • Tin Mừng Nhất Lãm (2 tc)
 • Sách Công Vụ Tông Đồ (2 tc)
 • TM Gioan & sách Khải Huyền (2 tc)
 • Các thư Phaolô (2 tc)
 • Thư Hípri & Các thư chung (2 tc)
 • Thần học nhập môn (2 tc)
 • Thần học Ba Ngôi (2 tc)
 • TC Sáng tạo & Quan phòng (2 tc)
 • Kitô học (3 tc)
 • Giáo hội học (2 tc)
 • Thánh Mẫu học (2 tc)
 • Bí tích tổng quát (2 tc)
 • Bí tích chuyên biệt (2 tc)
 • Thần học về các tôn giáo (2 tc)
 • Cánh chung học (2 tc)
 • Giáo lý Hội Thánh Công giáo (2 tc)

Luân lý & Linh đạo (12 tín chỉ)

 • Luân lý tổng quát (2 tc)
 • Các nhân đức đối thần (2 tc)
 • Thần học về Ân sủng (2 tc)
 • Thần học tâm linh (2 tc)
 • Giáo huấn của Giáo hội về xã hội (2 tc)
 • Đạo đức sinh học (2 tc)

Lịch sử Giáo hội (8 tín chỉ)

 • Lịch sử Giáo hội : Thượng cổ & Trung cổ (2 tc)
 • Lịch sử Giáo hội: Phục hưng & Hiện đại (2 tc)
 • Lịch sử Giáo hội Việt Nam (2 tc)
 • Giáo phụ (2 tc)
 • Phụng vụ tổng quát (2 tc)
 • Thánh lễ & Các Giờ kinh Phụng vụ (2 tc)
 • Truyền giáo học (2 tc)
 • Giáo luật: Đời sống thánh hiến (2 tc)
 • Giáo luật: Bí tích (2 tc)
 • Thần học & Mục vụ hôn nhân (2 tc)
 • Mục vụ Truyền thông (2 tc)
 • Triết học nhập môn (2 tc)
 • Triết Thượng và Trung cổ (2 tc)
 • Triết Cận và Hiện đại (2 tc)
 • Tri thức luận (2 tc)
 • Ấn giáo & Phật giáo (2 tc)
 • Siêu hình học (2 tc)
 • Đạo đức học (2 tc)
 • Nho & Lão giáo (2 tc)
 • Luận lý học (2 tc)
 • Tâm lý tổng quát (2 tc)
 • Tham vấn tâm tư (2 tc)
 • Phương pháp Nghiên cứu & Biên soạn (2 tc)
 • Sư phạm huấn giáo (2 tc)
 • Tiếng Việt thực hành (2 tc)
 • Hán văn (2 tc)
 • Thuật ngữ Triết – Thần (2 tc)
 • Nhập môn văn hoá Việt Nam (2 tc)

Môn học và giáo sư

LỚP TRIẾT I

English For Philosophical & Theological Studies Purposes (I & II)

Lm. F.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.

Thuật ngữ Triết-Thần Anh-Việt

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, O.P.

Triết sử Thượng cổ

Lm. Phêrô Lê Đình Trị, OFM.

Tiếng Việt thực hành

Nt. Têrêsa Bùi Thị Minh Thuỳ, O.P.

Nhập môn Triết học

Lm. Giuse Bùi Quang Minh, SJ.

Đạo đức học

Lm. Giuse Phạm Văn Duy, O.P.

Luận lý học

Th. Phêrô Nguyễn Anh Thường

Tâm lý đại cương

 Lm. Giuse Trần Anh Thụ, Tgp.Sàigòn.

Latin I & II

Lm. Mátthêu Vũ Văn Lượng, O.P.

Phương pháp nghiên cứu & biên soạn

Lm. Giuse Nguyễn Duy Linh, O.P.

Triết sử Trung cổ

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn, O.P.

Xã hội học

Th. Giêrađô Nguyễn Xuân Nghĩa

Hán văn

Th. Micae Nguyễn Hạnh

Nhập môn Văn hóa Việt Nam

Lm. Vinh sơn Lương Hồng Phong, O.P.

Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam

Lm. Vinh sơn Lương Hồng Phong, O.P.

Vũ trụ học

Lm. Laurenxô Bùi Công Huy, O.P.

Tâm lý nhân cách

Lm. Giuse Trần Anh Thụ, Tgp.Sàigòn.

Lớp triết ii

Tham vấn tâm lý

Lm. Giuse Hoàng Ngọc Dũng, Tgp. Sàigòn.

English For Philosophical & Theological Studies Purposes (III & IV)

Lm. F.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.

Thần lý học

Lm. Giuse Bùi Công Huy, O.P.

Khoa học tôn giáo

Lm. Đa Minh Lê Đức Thiện, O.P.

Siêu hình học

Lm. Giuse Ngô Sĩ Đình, O.P.

Ấn giáo

Lm. Đa Minh Lê Đức Thiện, O.P.

Phật giáo

Lm. Đa Minh Lê Đức Thiện, O.P.

Sư phạm giáo lý

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, O.P.

Triết sử: Cận đại

Lm. Giuse Tạ Văn Tịnh, O.P.

Nhân học thánh Tôma

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Nghị, O.P.

Nho & Lão giáo

Th. Micae Nguyễn Hạnh

Triết sử: Hiện đại

Lm. Giuse Phạm Văn Duy, O.P.

Tri thức luận

Lm. Giuse Trương Văn Tính, O.F.M.

Tương quan Triết học và Thần học

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Nghị, O.P.

lớp thần i

Thế giới Cựu Ước

Nt. Maria Nguyễn Thị Ngọc Nữ, MTG. Thủ Thiêm

Kinh thánh nhập môn

Lm. Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, O.P.

Bí tích tổng quát

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, O.P.

Tiếng Việt thực hành

Nt. Têrêsa Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

Luận lý học

Lm. Phêrô Nguyễn Thế Truyền, O.P.

PP Nghiên cứu & Biên soạn

Lm. Giuse Nguyễn Duy Linh, O.P.

Triết học nhập môn

Lm. Giuse Tạ Văn Tịnh, O.P.

Ngũ Thư

Lm. Giuse Nguyễn Đình Chiến, O.P.

Tâm lý đại cương

Lm. Giuse Trần Anh Thụ, Tgp.Sàigòn

Thần học nhập môn

Lm. Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, O.P.

Các sách Lịch sử

Lm. Giuse Nguyễn Đình Chiến, O.P.

Luân lý tổng quát

Lm. Phaolô Cao Chu Vũ, O.P.

LSGH Phục hưng & Hiện đại

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, O.P.

Đạo đức học

Lm. Giuse Phạm Văn Duy, O.P.

Giáo lý HTCG

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, O.P.

Phụng vụ tổng quát

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiển, O.P.

Nhập môn Văn hóa Việt Nam

Lm. Vinh Sơn Lương Hồng Phong, O.P.

Thuật ngữ Triết – Thần

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, O.P.

Giáo luật đời sống thánh hiến

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, CSsR.

Siêu hình học

Lm. Laurenso Bùi Công Huy, O.P.

lớp thần ii

Thế giới Tân ước

Nt. Maria Nguyễn Thị Ngọc Nữ, MTG. Thủ Thiêm

Kitô học

Lm. F.X. Hồ Đức Bình, O.P.

TM Nhất Lãm

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, O.P

Triết cổ và Trung đại

Lm. Phêrô Lê Đình Trị, OFM.

Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng

Lm. Đa Minh Nguyễn Hữu Cường, O.P.

Ân sủng học

Lm. Phanxicô X. Hồ Đức Bình, O.P.

Ấn giáo – Phật giáo

Lm. Đaminh Lê Đức Thiện, O.P.

Truyền giáo học

Lm. Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD.

Thần học tôn giáo

Lm. Giuse Nguyễn Tiến Dưng, A.A.

Tri thức luận

Lm. Giuse Phạm Văn Duy, O.P.

Các sách Lịch sử

Lm. Giuse Nguyễn Đình Chiến, O.P.

LSGH Phục hưng & Hiện đại

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, O.P.

Các sách Ngôn Sứ

Nt. Maria Lê Thị Thanh Nga, CND.

Hán văn

Th. Micae Nguyễn Hạnh

Thánh Mẫu học

Nt. Maria-Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Sách Công vụ Tông đồ

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, O.P.

Thánh lễ & CGKPV

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiển, O.P.

Nhân đức đối thần

Lm. Phaolô Cao Chu Vũ, O.P.

Giáo luật Bí tích

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, CSsR.

LỚP THẦN III

Sư phạm giáo lý

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, O.P.

Thư Hipri & Các thư chung

Lm. Mátthêu Vũ Văn Lượng, O.P.

Đạo đức Sinh học

Lm. Đaminh Đinh Trí Dũng, O.P.

Các thư Phaolô

Lm. Phaolô Nguyễn Quang Thanh, C.M.

Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng

Lm. Đa Minh Nguyễn Hữu Cường, O.P.

Giáo hội học

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, CSsR.

Giáo phụ học

Lm. Giacôbê Đỗ Huy Nghĩa, O.P.

Tham vấn tâm lý

Lm. Giuse Hoàng Ngọc Dũng, Tgp.Sàigòn

Các văn phẩm Gioan

Lm. Mátthêu Vũ Văn Lượng, O.P.

Thần học tâm linh

Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD.

Triết Cận – Hiện đại

Lm. Giuse Phạm Văn Duy, O.P.

Thánh Vịnh & các sách Giáo Huấn

Nt. Maria Nguyễn Thị Ngọc Nữ, MTG. Thủ Thiêm

LSGH Phục hưng & Hiện đại

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, O.P.

Cánh chung học

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, CSsR.

Thần học Ba Ngôi

Lm. Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, O.P.

Thần học & Mục vụ về BT Hôn nhân

Lm. G.B. Nguyễn Quang Tuyến, Tgp.Saigon

Nho & Lão giáo

Th. Micae Nguyễn Hạnh

Bí tích chuyên biệt

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP.

Phật giáo

Lm. Đaminh Lê Đức Thiện, O.P.

Học thuyết của Giáo hội về xã hội

Lm. Giuse Lê Quốc Thăng, Tgp. Sàigòn.