Home / GIÁO HỘI / LỊCH SỬ

LỊCH SỬ

QUA VIỆC HIỆN RA VỚI ĐỨC MARIA, ĐỨC KITÔ PHỤC SINH ĐÃ THIẾT LẬP GIÁO HỘI CỦA NGÀI

Vấn đề được đặt ra là tìm xem cho biết việc Đấng Sống Lại hiện ra với Đức Maria có phải là một hành động mang tích chất cấu thành trong tiến trình sáng lập Giáo hội của Ngài hay không; và nếu có, thì bằng cách nào. Đó là điểm bài viết cố làm sáng tỏ.

Đọc thêm