Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm C (2022, 2019, 2016, 2013, 2010)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm C (2010)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm A (2011)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm B (2012)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm C (2013)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm A (2014)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm B (2015)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 14,15-16.23b-26)

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.

Đức Giêsu đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. 

Năm 2022:

Năm 2019:

Năm 2016:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2013:

Lm Nguyễ Đức Hòa – BM Nhóm Thánh Kinh cầu nguyện

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2010:

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa
Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giám tỉnh Giuse Ngô Sỹ Đình – Thêm sức

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

SUY NIỆM