Nghe giảng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (2011-2020)

– Nghe giảng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (2011-2015)

– Nghe giảng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (2016)

– Video: Giảng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (2014)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1, 26 -38) 

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Năm 2020:

Năm 2019:

Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng (Bổn mạng TH. Sedes Sapientiae)

Năm 2018:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lm Giuse Ngô Sỹ Đình (Bổn mạng thần học Sedes Sapientiae)

Năm 2017:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (Bổn mạng TTTH Sedes Sapientiae)

Năm 2015:

 Lm FX. Nguyễn Văn Nhứt

Năm 2014:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (Tổng hội Legio hạt Phú Nhuận)

Năm 2013

Ngày 07.12.2013

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (Lễ bổn mạng Học viện Sedes Sapientiae)

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (Tổng hội Legio hạt Phú Nhuận)

Ngày 09.12.2013

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Năm 2012

Lễ 5g00 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 8g15: Lm Giuse Ngô Sĩ Đình – Lễ bổn mạng Học viện Sedes Sapientiae

Lễ 17g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc Lễ Tổng Hội Legio – Curia Phú Nhuận

 Năm 2011

Bài 1 : Lễ họ, lễ giáo xứ

Bài 2 : Rửa tội Tân tòng

Bài 3 : Tổng Hội Legio – Curia Phú Nhuận