Sư Phạm Huấn Giáo (3/3): Khoa Sư Phạm Của Chúa Giêsu

PHẦN THỨ BA: Khoa Sư Phạm Của Chúa Giêsu (tr. 51, 53)

1/ Dẫn nhập – Định nghĩa sư phạm (tr. 53)

2/ Mục đích môn Sư phạm giáo lý (tr.53):

  • Thông truyền Lời Chúa cho người khác
  • Giúp mở mang tầm hiểu biết qua việc cung cấp kiến thức giáo lý
  • Khơi dậy cảm nhận về T.C và các MN trong Đạo
  • Khơi dậy đời sống mới trong Đức Kitô. Tin, sống và bước theo Người. Từ đó, dấn thân phục vụ theo gương Thầy Chí Thánh.

3/ Khoa sư phạm của Chúa Giêsu (tr. 54)

Phần I

Phần II

Phần III

6 thoughts on “Sư Phạm Huấn Giáo (3/3): Khoa Sư Phạm Của Chúa Giêsu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *