Sư Phạm Huấn Giáo (2/3): Đường Lối Sư Phạm Của Thiên Chúa

PHẦN THỨ HAI:

Lịch Sử Cứu Độ: Đường Lối Sư Phạm Của Thiên Chúa

(P.P the History of Salvation)

1/ Lược đồ Lịch sử cứu độ

2/ Bài học qua chương trình cứu độ:

3/ Chúng ta có thể ứng dụng trong giảng dạy Giáo lý, hay trong bất cứ trình bày đề tài thần học, hoặc trình bày bài làm về suy tư thần học.

Phần I

Phần II

Phần III

15 thoughts on “Sư Phạm Huấn Giáo (2/3): Đường Lối Sư Phạm Của Thiên Chúa

  1. Phan Quang Sơn says:

    Con chào Cha, con là Giuse Pha Quang Sơn, học viên lớp triết 1 thuộc TTTH Sandes Sapientiae, con đã học môn SPHG trên Youtobe này. Can cảm ơn Cha nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *