BẢNG ĐIỂM THẦN HỌC NIÊN KHÓA 2018 – 2019

Lưu ý:

Click chọn góc phải cột Tên – > Text Filters -> Equal -> Gõ tên tương ứng để lọc.

Click vào  để chuyển sang Học Kỳ II.