Toát yếu môn học: Thư Híp-ri và các thư chung

Thư Híp-ri, có thể nói, là một áng văn chương vô cùng đẹp vì văn phong và từ ngữ Hy Lạp của nó, và là một khảo luận thần học phong phú về vũ trụ học, Ki-tô học, cánh chung học, đức tin, lề luật, giao ước, lời hứa, …. Sinh viên sẽ được học tất cả những điều này.

Khoá học này còn giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của các thư chung về vấn đề niềm tin và lối sống của các cộng đoàn Ki-tô hữu sơ khai, cũng như về tín lý và luân lý chính thống của các thư chung này nhằm chống lại các lạc giáo thời bấy giờ.

 

Lm. Mt. Vũ Văn Lượng, OP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *