Toát yếu môn học: Khổng giáo, Lão giáo

* Khổng giáo, Lão giáo:

Là 2 môn Triết học Đông Phương:

– Về Khổng giáo, khóa học trình bày về Tính Mệnh, còn được gọi là Minh Đức. Người ta cần phải tìm lại Tính Mệnh hoặc phát huy Minh Đức mới trở thành con người đích thực. Ngoài ra, còn giới thiệu quan niệm của Khổng giáo về lẽ Biến dịch, Giao dịch và Bất dịch trong vũ trụ, nhân sinh.

– Về Lão giáo, khóa học trình bày quan niệm về  niệm về Đạo, Đức và học thuyết Vô Vi của Lão Tử. Đạo là Thực tại tối cao chủ trì vạn vaät; Đức là năng lực của Đạo nâng đỡ, nuôi dưỡng vạn vật. Vô Vi là hành động tự nhiên, vô tư, vô dục theo mẫu mực của Đạo.

Thầy Giuse Lý Minh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *