Luân lý chuyên biệt 38: Lời khấn hứa

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 38: Lời khấn hứa  

 

Lời khấn hứa được coi như một hành vi thờ phượng khác thường. Trừ khi có ơn Chúa soi sáng đặc biệt, không ai bắt buộc phải tôn thờ Thiên Chúa qua các lời khấn hứa. Có nhiều lý do để người ta khấn hứa với Chúa : để cầu xin một ơn đặc biệt, hay khi gặp khó khăn quá lớn,  để đền tội, thanh luyện tâm hồn, tri ân và hiến thân cho Chúa. Truyền thống Do thái giáo và kitô giáo nói nhiều đến lời khấn hứa (Đnl 23.21-23; tv 56; Ml 1, 14).

Chẳng hạn Jacob khấn xây nhà cho Chúa ở Bethel nếu Chúa cho ông trở về bình an (St 28, 20-22); hay Anna khấn nếu Chúa cho sinh con trai thì sẽ dâng con trai cho Chúa (Sm 1, 10f); tướng Israel là Jephtha khấn nếu Đức Chúa cho ông thắng trận trở về, hễ người nào ra đón ông đầu tiên, ông sẽ dâng người đó làm lễ vật toàn thiêu cho Đức Chúa.” (Tl 11 : 30 – 39);  Thánh Phaolô khấn cạo trọc đầu  (Cv 18, 18).