Luân lý chuyên biệt 33: Các hình thức cầu nguyện

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 33: Các hình thức cầu nguyện 

 

Có bốn hình thức cầu nguyện : tôn thờ ca tụng, cảm tạ, xin ơntạ tội (adoration or praise, thanksgiving, petition and propitiation). Tôn thờ ca tụng và cảm tạ chủ yếu tập trung vào việc tôn vinh Thiên Chúa (glorification of God). Xin ơn và tạ tội, ngược lại, trực tiếp nhắm đến những nhu cầu của con người, mặc dù những lời cầu nguyện đó, một cách gián tiếp, cũng tôn vinh Chúa.