TRIẾT HỌC ARISTOTE

Mặc dù Aristote phân chia triết học một cách hệ thống bằng nhiều cách vì những duyên cớ khác nhau, chúng ta có thể xem sau đây là những cái nhìn của ông về triết học:

1. Triết học lý thuyết: trong đó mục đich là tri thức, và chẳng có mục đích thực hành nào, được chia thành:

          a. Vật lý học hoặc triết học tự nhiên

          b. Toán học

          c. Siêu hình học

2. Triết học thực hành

3. Triết học thi ca