Sigmund Freud

 Sigmund Freud là con của một thương gia Do-thái, cuộc đời và hoạt động của ông phần lớn diễn ra tại Vienne. Ông được coi là người sáng lập khoa tâm lý học chiều sâu hiện đại (phân tâm học) và khoa điều trị tâm bệnh (Psychotherapie). Yếu tố quyết định cho tâm lý học chiều sâu là việc Freud tin chắc rằng cái vô thức (cũng với đó là cái không hợp lý) ảnh hưởng đến đời sống ý thức của con người: trên nhiều bình diện hành động và động cơ hành động của con người là do vô thức lèo lái, mà ngay chữ “vô thức” cũng đã gợi ý cho ta hiểu rằng con người không ý thức ảnh hưởng đó.