TH online 08 : Người cử hành và lãnh nhận các Bí tích

Bí tích tổng quát

 Bài 8: Người cử hành và lãnh nhận các Bí tích

 

Chúng ta cần biết rằng để việc cử hành bí tích thành sự, thừa tác viên phải được Chúa và Hội thánh ban cho năng quyền, đồng thời thừa tác viên cũng phải cử hành bí tích với ý hướng ngay lành. Ngoài ra, để việc cử hành cho xứng đáng, thừa tác viên còn cần phải giữ đúng các nghi thức, có lòng sùng kính bí tích và đang ở trong tình trạng ân sủng.

Chính Đức Kitô mới là nguồn sau hết của các ơn bí tích và chỉ mình Người mới có thể mang lại sự sốngThiên Chúa do các bí tích tạo ra nơi thụ nhân. Bởi vậy, các bí tích chỉ có thể được cử hành thành sự do những người được Đức Kitô trao quyền. Thừa tác viên của bí tích hành động như là người đại diện Chúa Kitô. Tuy nhiên, Đức Kitô đã giao các bí tích cho Hội thánh; cho nên năng quyền mà thừa tác viên có được phải là do Hội thánh trao ban. Hơn nữa, bí tích là hành vi của Hội thánh, cộng đoàn những người tin, thừa tác viên cử hành phải được phép của cộng đoàn ấy. Như thế, chỉ có thừa tác viên được Hội thánh ban phép mới có thể cử hành bí tích cách thành sự và hợp luật. Tùy theo mỗi bí tích, mà thừa tác viên có sự khác biệt:

Đối với bí tích Thánh Tẩy, thừa tác viên thông thường là các linh mục và phó tế. Trong trường hợp khẩn cấp, bí tích này có thể được cử hành thành sự và hợp pháp bởi bất cứ người nào. (trích Từ Cạnh Sường Bị Đâm Thâu, tr 103 – 104)