Nghe giảng lễ Truyền Tin 25.3

 

Nghe giảng lễ Truyền Tin 25.3

Tin mừng Đức Giê su Ki tô theo Thánh Luca (Lc 1:26-38)

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Năm 2015

16g00 ngày 21.3: Gm Phaolo Nguyễn Thái Hợp (Ngày hội các mái ấm)

/truyentin15_gmhop

Lễ 5g00: Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

/truyentin15_dung

Lễ 17g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

/truyentin15_thuat

Năm 2014: Lm Giuse Ngô Sĩ Đình (ngày hội mái ấm)

/a_chay03_dinh

Năm 2013: Gm Giuse Nguyễn Tấn Tước

/c_lela_dctuoc

Năm 2012: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_chay5_bac1

Năm 2010 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/c_lela_hieu