Nghe giảng Lễ Chúa Hiển Linh 2013

 

Nghe giảng Lễ Chúa Hiển Linh

Ngày 06.01.2013

Tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 2,1-12)

Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”

Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời : “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : ‘Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi.

Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Ipad xin bấm trên danh tính

Lễ 5 giờ: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/hienlinh2013_rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/hienlinh2013_hoa

Lễ 7g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/hienlinh2013_hieu

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/hienlinh2013_linh

Lễ 19 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/hienlinh2013_bac

 

+ Nghe giảng Lễ Chúa Hiển Linh 2010

+ Nghe giảng Lễ Chúa Hiển Linh 2011

+ Nghe giảng Lễ Chúa Hiển Linh năm 2012