Nghe giảng Lễ thánh Martinô (2012)

 

Nghe giảng Lễ thánh Martinô (2012)

 Tin mừng theo thánh Luca (Lc 10,29-37)

 

Nhưng ông ấy thưa cùng Đức Giêsu rằng : “Nhưng ai là người thân cận của tôi ?”

Đức Giêsu đáp : “Một người kia từ Giêrusalem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.” Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?”

Người thông luật trả lời : “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giêsu bảo ông ta : “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

 

Ipad xin bấm trên danh tính

+ Đức cha Phêrô Nguyễn Đình Tứ

/martin2012_dctu

+ Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/martin2012_hoa

+ Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/martin2012_rao

+ Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/martin2012_linh

+ Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/martin2012_bac