Nghe giảng Thứ Tư Lễ Tro 2010 – 2012

 

Nghe giảng Thứ Tư Lễ Tro

2010, 2011, 2012

Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô (2Cr 5,20-6,2)

 

Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.

Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em : anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. Quả thế, Chúa phán rằng : Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.

 

Ipad xin bấm trên danh tính

Năm 2012

Lễ 5 giờ: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/b_letro_hieu

Lễ 6 giờ: Lm Giuse Hoàng Huy Cường

/b_letro_cuong

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_letro_bac

Năm 2011

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/a_letro_hoa

Lễ 06g15 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/a_letro_thanh

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_letro_hieu

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/a_letro_chinhs

Năm 2010

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn trọng Viễn

/tro2010_vien

Lễ 6 giờ: Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/tro2010_thanh

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/tro2010_hieu

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/tro2010_van

.