Nghe giảng Lễ thánh Martinô (2009-2014)

 

Nghe giảng Lễ thánh Martinô

Năm 2009 – 2014

Tin mừng theo thánh Mathêu (Luca Lc 17,11-19)

 

Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng : “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !”

Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giêsu mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?”

Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”

 

Năm 2014

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/martino2014_van

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/martino2014_hoa

 Năm 2013 (Luca 19,1-10)

Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/martin2013_rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/martin2013_hoa

Lễ 7g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/martin2013_bac

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/martin2013_linh

Lễ 19g00: Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

/martin2013_dckham

* Tĩnh tâm 31.10.2013: Lm Giuse Trần Văn Việt

/martin2013_viet(tinhtam)

Năm 2012 (Lc 10, 29 – 37)

 /martin2012_dctu
 /martin2012_hoa
 /martin2012_rao
 /martin2012_linh
 /martin2012_bac

 Năm 2011

+ Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình

/martin2011_giamtinh

+ Lm Biển Đức Vương Thuật

/martin2011_thuat

+ Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/martin2011_van

+ Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/martin2011_tien

Năm 2010

+ Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình

/martin2010_giamtinh

+ Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

/martin2009_hungq

Năm 2009

+ Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình

/martin2009_giamtinh

+ Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/martin2009_van