Nghe giảng Chúa nhật 29 năm A (2011-2014)

 

Nghe giảng Chúa nhật 29 năm A

 

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 22,15-21)

Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến : có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ?”

Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói : “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình ! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ : “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” Họ đáp : “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ : “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

 

Năm 2014 (Khánh nật Truyền Giáo)

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

/a_tn29_tin

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_tn29_van

Lễ 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

/a_tn29_thuat

Lễ 17g30 : Pt Phaolô Nguyễn Hải Đăng

/a_tn29_dang

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Trần Văn Việt

/a_tn29_viet

Năm 2011

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/a_tn29_chinh

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/a_tn29_chinhs

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/a_tn29_tien

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_tn29_hieu

Lm Anrê Đỗ Xuân Quế (Tu viện Mai Khôi)

/a_tn29_que