Triết lý tôi yêu thích …

Triết lý tôi yêu thích …

Xem slides xin click tại đây

Người có một đồng hồ
thì biết lúc này là mấy giờ.
Người có hai đồng hồ
thì không bao giờ chắc chắn.

Đừng nhìn nơi bạn bị ngã,
hãy nhìn chỗ làm bạn trượt chân

Hãy nhìn cuộc đời qua kính chắn gió,
chứ đừng nhìn qua kính chiếu hậu

Người ta có thể nghi ngờ lời bạn nói
nhưng họ sẽ tin việc bạn làm

Hãy tỏ ra ân cần với người bạn gặp trên đường đi lên
Vì bạn sẽ cần họ trên đường đi xuống

Đừng bao giờ giải thích,
vì bạn bè thì không cần, còn kẻ thù thì họ chẳng tin.

Khi tìm cách trả thù, hãy đào hai cái huyệt
một cái cho chính mình

Thời giờ bạn sử dụng đem lại niềm vui
không phải là thời gian lãng phí.

Can đảm không phải là không sợ hãi,
mà là khả năng hành động trong lúc sợ hãi

Nếu bạn đi lệch hướng
bạn có quyền quay ngược lại !

Bất kể cha bạn cao lớn thế nào
bạn phải tự liệu mà lớn lên,

Tôi thấy sự vật trong thiên nhiên
chẳng bao giờ phải hối tiếc.
Một con chim nhỏ từ cành cây rơi xuống chết cứng
nó chẳng phải hối tiếc bao giờ.

Cách tốt nhất để tiên báo tương lai của bạn là tạo ra nó.

Tác giả Katrina in Oz