Các Văn Kiện Công Đồng Vatican II

1 – HIẾN CHẾ VỀ PHỤNG VỤ THÁNH – SACROSANCTUM CONCILIUM
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file

2 – HIẾN CHẾ TÍN LÝ VỀ GIÁO HỘI – LUMEN GENTIUM
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file

3 – HIẾN CHẾ TÍN LÝ VỀ MẠC KHẢI THIÊN CHÚA – DEI VERBUM
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file

4 – HIẾN CHẾ MỤC VỤ VỀ GIÁO HỘI TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY – GAUDIUM ET SPES
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file

5 – SẮC LỆNH VỀ CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI – INTER MIRIFICA
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file

6 – SẮC LỆNH VỀ CÁC GIÁO HỘI CÔNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG – ORIENTALIUM ECCLESIARUM
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file

7 – SẮC LỆNH VỀ ĐẠI KẾT – UNITATIS REDINTEGRATIO
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file

8 – SẮC LỆNH VỀ NHIỆM VỤ MỤC TỬ CỦA CÁC GIÁM MỤC TRONG GIÁO HỘI – CHRISTUS DOMINUS
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file

9 – SẮC LỆNH VỀ ĐÀO TẠO LINH MỤC – OPTATAM TOTIUS
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file

10 – SẮC LỆNH VỀ VIỆC THÍCH NGHI CANH TÂN ĐỜI SỐNG TU TRÌ – PERFECTAE CARITATIS
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file

11 – SẮC LỆNH VỀ HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN – APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file

12 – SẮC LỆNH VỀ TÁC VỤ VÀ ĐỜI SỐNG CÁC LINH MỤC – PRESBYTERORUM ORDINIS
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file

13 – SẮC LỆNH VỀ HOẠT ĐÔNG TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI – AD GENTES
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file

14 – TUYÊN NGÔN VỀ GIÁO DỤC KITÔ GIÁO – GRAVISSIMUM EDUCATIONIS
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file

15 – TUYÊN NGÔN VỀ MỐI LIÊN HỆ CỦA GIÁO HỘI VỚI CÁC TÔN GIÁO NGOÀI KITÔ GIÁO – NOSTRA AETATE
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file

16 – TUYÊN NGÔN VỀ TỰ DO TÔN GIÁO – DIGNITATIS HUMANAE
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file

INDEX – MỤC LỤC PHÂN TÍCH CHỦ ĐỀ (Văn Kiện Vatican 2)
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN 
…Xin mở file kèm Attach file