Luân lý chuyên biệt 45: Những hình thức bác ái tinh thần

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 45: Những hình thức bác ái tinh thần 

Có nhiều hình thức bác ái tinh thần mà chúng ta có thể thực hiện. (1) Cầu nguyện;  (2) Hy sinh cho tha nhân : “ Giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội thánh” (Col 1, 24); “ Bởi vậy tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cùng đạt được ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu, và được hưởng vinh quang muôn đời” (2Tim 2, 10).  (3) Làm gương sáng Vat. II : Chính chứng tá của đời sống kitô hữu và những việc thiện thực hiện trong tinh thần siêu nhiên, có sức lôi kéo con nguời đến với đức tin và đến với Chúa; vì Chúa nói “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5, 16; AA 6; AG 11; 21;