Luân lý chuyên biệt 41: Tội phạm thánh (Sacrilege)

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 41: Tội phạm thánh (Sacrilege) 

– Xúc phạm người có chức thánh (personal sacrilege). Những người được thánh hiến để thi hành các tác vụ tôn giáo hay những người tuyên khấn trong dòng tu phải được kính trọng theo chức vụ và bậc sống của họ. Lý do vì họ là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa con người.

–  Xúc phạm đến nơi thánh (local sacrilege): Những nơi đã được dành riêng cho việc phụng tự bằng nghi thức thánh hiến, làm phép thì gọi là nơi thánh, bao gồm nhà thờ, nhà nguyện và đất thánh (nghĩa trang).

– Xúc phạm đến vật thánh (real sacrilege): Là dùng các vật thánh vào mục đích bất xứng.

Có ba loại vật thánh : các bí tích và á bí tích, các bình chén thánh, đồ vật dùng trong phụng tự (áo lễ, khăn thánh, ảnh tượng) và sách kinh thánh, sách lễ.