Luân lý chuyên biệt 36: Thánh hóa ngày Chúa Nhật

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 36: Thánh hóa ngày Chúa Nhật  

 

Việc Kitô hữu mừng ngày Chúa nhật xuất phát từ niềm xác tín rằng Đức Kitô phục sinh muốn gặp các tín hữu vào ngày này. Đức Kitô đã sống lại và gặp các môn đệ vào “ngày thứ nhất trong tuần”  (Mc 16, 2; Mt 28, 1; Lc 24, 1; Ga 20, 1-19). Rồi Ngài lại hiện ra với họ một tuần sau đó cũng vào ngày Chúa nhật (Ga 20, 26). “Chúa Giêsu đã sống lại từ trong kẻ chết vào ngày thứ nhất trong tuần, ngày phục sinh của Đức Kitô. Vì là ngày thứ nhất nên nhắc đến cuộc sáng tạo đầu tiên; vì là ngày thứ tám liền sau ngày Sabbat, nên mang ý nghĩa một công trình sáng tạo mới đã được khai mở với biến cố Đức Kitô phục sinh. Đối với kitô hữu, đây là ngày thứ nhất của mọi ngày, ngày lễ quan trọng nhất trong các lễ, ngày của Đức Chúa, ngày Chúa nhật” (GLHTCG  2174).