Nghe giảng Chúa nhật 21 B (2009, 2012 và 2015)

Nghe giảng Chúa nhật 21 B 

Ngày 26.08.2012

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 6,54a.60-69)

Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã tuyên bố : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Năm 2009:

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Đinh Khắc Vịnh

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Lễ Rửa tội tân tòng  : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2012:

Lễ 19g30 thứ Bảy :Lm Giuse Phạm Quốc Văn (tiếng Anh)

Lễ 5 giờ: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 :Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19g00 : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2015:

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh