Luân lý chuyên biệt 34: Điều kiện để lãnh nhận các bí tích

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 34: Điều kiện để lãnh nhận các bí tích 

 

Điều kiện tiên quyết để lãnh nhận các bí tích phải là người còn sống ở trần gian. Những người đã chết không thể lãnh các bí tích. Ngoài ra, bí tích thánh tẩy là điều kiện để lãnh các bí tích khác.

(a)  Đức tin là điều kiện tối thiểu để có thể lãnh các bí tích cho thành sự (valide).

(b)  Ý ngay lành, là tự nguyện, có ý thức và có ý muốn lãnh nhận bí tích.

(c) Lòng yêu mến Chúa (lòng đạo đức) giúp cho việc lãnh nhận bí tích có kết quả tốt, chứ không cần để thành sự.