Video và Nghe giảng chúa nhật 16 thường niên B (2012 và 2015)

 

Nghe giảng chúa nhật 16 thường niên B (2012)

 Tin mừng theo thánh Maccô (Mc 6,30-34)

 

Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.

Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.

Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

VIEO GIẢNG LỄ 

Năm 2015

Lễ 5g00: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 16g00: Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Px. Đào Trung Hiệu

 

Lễ 19g30 thứ bảy : Lm Patrick Palmer (Anh ngữ)

 

Lễ 5 giờ: Lm Biển Đức Vương Thuật

 

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

 

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng