Luân lý chuyên biệt 25: Trật tự của đức ái

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 25: Trật tự của đức ái

Lòng yêu mến Thiên Chúa phải lớn hơn tình yêu dành cho cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, và lớn hơn cả chính mạng sống của mình nữa (Mt 10, 37; Lc 14,26). Chỉ có một tình yêu tuyệt đối như vậy mới xứng đáng với Thiên Chúa, bởi vì một vật càng hoàn hảo thì cáng xứng đáng và có quyền được yêu mến. Do đó Thiên Chúa vô cùng đáng yêu và vô cùng đáng được yêu.