TH online 28: Bữa ăn tự nhiên – bữa ăn tôn giáo

Thần học online: Bí tích Thánh Thể

Bài 1: Từ bữa ăn tự nhiên đến bữa ăn tôn giáo

Chúng ta khởi đi từ mặc khải tự nhiên của loài người, tức là từ một khía cạnh thực tế của cuộc sống, của nền văn hoá để thấy rằng thánh lễ hay những dấu chỉ chúng ta cử hành mang lại ơn cứu độ không phải là sản phẩm, là sáng kiến của con người, càng không phải là sự ngẫu hứng của Thiên Chúa, hay sự thêm thắt của Giáo hội; nhưng đó là kế hoạch yêu thương từ ngàn đời của Thiên Chúa. Từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã nói với con người bằng chính ngôn ngữ bập bẹ của họ, và đã tỏ mình ra bằng những hình ảnh quen thuộc con người có thể lãnh hội.

Từ một hình ảnh hết sức gần gũi: bữa ăn, chúng ta có thể nhìn thánh lễ như một bữa ăn như thế. Trong bữa ăn này, mọi người cùng hiện diện, hiệp thông, chia sẻ với nhau, và có thể nói là cùng hy sinh cho nhau nữa. (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, tr 248).