TH online 24: Mối tương quan giữa BTRT và BTTS

Thần học online:

Bí tích Thêm Sức

Bài 24: Mối tương quan giữa Bí tích Rửa Tội
và Bí tích Thêm Sức

Khi suy tư về mối tương quan giữa bí tích Thêm Sức và Thánh Tẩy, cha Ray-Mermet cho ta những so sánh đối chiếu khá lý thú:

– Bí tích Thánh Tẩy cho ta trở thành kẻ sống, sự phục sinh của ta đã khởi sự; bí tích Thêm Sức biến ta thành kẻ loan truyền sự sống.

– Bí tích Thánh Tẩy biến ta thành con Thiên Chúa; bí tích Thêm Sức làm ta chiếu tỏa sự sống Thiên Chúa đang có nơi mình.

– Bí tích Thánh Tẩy cho ta được công chính hóa; bí tích Thêm Sức biến ta thành “kẻ đuợc sai đi thâu nạp môn đệ.”

– Bí tích Thánh Tẩy biến ta trở nên người môn đệ của Chúa Kitô, luôn biết lắng nghe và thực thi lời Người; bí tích Thêm Sức biến ta thành ngôn sứ nhiệt tâm rao truyền Chúa Kitô.

– Khi được Thánh Tẩy, Hội thánh đối với ta là một gia đình; khi được Thêm Sức, Hội thánh lại trở thành một trách vụ phải chu toàn, một cộng đồng phải được mở rộng và phong phú hóa.

– Qua bí tích Thánh Tẩy, ta mặc lấy Đức Kitô để Người sống trong ta; qua bí tích Thêm Sức, ta lãnh nhận khả năng làm cho Đức Kitô ảnh hưởng ngày càng nhiều trên người khác.

– Cuối cùng, khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, ta là người tuyên xưng chân lý đức tin; khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức, ta thành người thấm nhập đức tin đó.