Thần học online 19: Sự cần thiết của Bí tích Thánh Tẩy

Thần học online:

Bí tích chuyên biệt

Bài 9: Sự cần thiết của Bí tích Thánh Tẩy

Ơn cứu độ đến từ Đức Giêsu, đặc biệt qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Người; do vậy, Hội thánh không ngừng rao giảng và cử hành bí tích Thánh Tẩy trong mầu nhiệm Vượt qua của Con Thiên Chúa làm người. Hội thánh xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương và cứu độ mọi người, Thiên Chúa không tự nhốt mình trong các bí tích; tuy thế, chính Chúa Giêsu khẳng định bí tích Thánh Tẩy cần thiết để được cứu độ. Chính vì vậy, Hội thánh vẫn không ngừng nói lên sự cần thiết phải cử hành bí tích Thánh Tẩy cho mọi người vì ơn cứu độ của họ, theo lệnh truyền của Đức Kitô: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.”