TÌM HIỂU CÁC THƯ PHAOLÔ

Tập này nói về một sưu tập các thư vẫn được truyền thống cho là của thánh Phao-lô. Nhưng như thế không có  nghĩa  là  tất  cả  các  thư được  nói  tới  sau đây  đều  do thánh Phao-lô viết ra. Vì thế, chúng tôi sẽ đề cập đến các thư mục vụ và thư gửi các tín hữu Ê-phê-xô – vấn đề tác giả của các thư này chưa chắc chắn -, và cũng sẽ nói tới cả thư gửi các tín hữu  Híp-ri, là  bức  thư chắc  chắn  không  do thánh  Tông  Đồ viết ra. Thiết tưởng, gom các thư ấy lại và gọi chung là các thư thánh Phao-lô không phải chỉ vì tiện lợi và thích hợp, nhưng còn vì tất cả các thư đó trực tiếp hay gián tiếp đã mang cá tính đặc biệt của thánh Tông Đồ.