Ngày 09.02: Xin ít, cho nhiều! Miễn là đúng ý Chúa.

09/02/15 Thứ Hai tuần 5 TN
Mc 6,53-56

Xin ít, cho nhiều! miễn là đúng ý Chúa.

“Họ xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người, và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.” (Mc 6,56)

Suy niệm: Hành vi chạm vào tua áo của Chúa và kết quả được chữa lành bệnh thật chẳng tương xứng chút nào. Một đàng rất dễ, ai cũng làm được, nhất là khi ốm đau bệnh tật, “hữu sự vái tứ phương;” một đàng rất khó, không phải ai cũng làm được, là làm phép lạ, chỉ có Thiên Chúa và những ai được Ngài ban ơn mới có khả năng thực hiện thành công. Điều này chứng tỏ Chúa Giê-su là Thiên Chúa đang ở cùng nhân loại, là Đấng được Chúa Cha phái đến trần gian, để ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ sẽ mở cửa cho. Lắm khi ta xin ít Chúa lại cho nhiều, và ngược lại ta xin thật nhiều mà nhận được chẳng bao nhiêu, vì điều ta xin chẳng hợp với ý Ngài và không thực sự ích lợi cho phần rỗi của ta.

Mời Bạn: Bạn nhớ lại có lần Chúa bảo khi cầu nguyện anh em đừng nhiều lời như dân ngoại, đừng nghĩ nói nhiều sẽ được cho nhiều… Hãy xin điều cần thiết nhất cho cuộc sống là ơn cứu độ của Nước Trời, còn mọi sự khác Người sẽ ban cho.

Chia sẻ: Bạn cầu nguyện thế nào để lời cầu xin được Chúa nhậm lời?

Sống Lời Chúa: Hãy tâm niệm lời này: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa là Thiên Chúa, nhưng đã làm người để ban ơn cứu độ cho con người. Xin cho con luôn biết tìm đến Chúa  mỗi ngày để được gần gũi, thân thiết với Chúa hơn và được Chúa nâng đỡ.