Ngày 28.01: Đón nhận trong tự do

28/01/15 Thứ Tư tuần 03 TN

Th. Tô-ma A-qui-nô, linh, tiến sĩ HT

Mc 4,1-20

Đón nhận trong tự do

Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều… Rồi Người nói: “Ai có tai nghe thì nghe.” (Mc 4,2.9)

Suy niệm: Không có nhiều dụ ngôn vừa được Chúa kể, vừa được Ngài giải thích như dụ ngôn người gieo giống này. Câu chuyện cùng với lời giải thích giúp ta hiểu rõ sứ điệp kép của Chúa Giê-su: một mặt Thiên Chúa quảng đại gieo Lời của Ngài trên mọi mảnh đất tâm hồn, mặt khác Lời của Ngài sinh hoa kết quả tuỳ theo thái độ sẵn sàng đón nhận của người nghe. Câu nói “Ai có tai nghe thì nghe” cho thấy không phải mọi hạt giống Lời Chúa đều được đón nhận và sinh kết quả. Cũng không có ý nói ai muốn hiểu sao thì hiểu. “Ai có tai nghe thì nghe”: Chúa Giê-su cho thấy người ta hoàn toàn tự do trong sự lựa chọn thái độ đón nhận Lời Chúa cho mình. Lời Chúa vẫn được gieo bằng nhiều cách và luôn mời gọi đón nhận… phần còn lại là thái độ đón nhận của mỗi người chúng ta, để cho tâm hồn mình là mảnh đất màu mỡ hay mảnh đất khô cằn.

Mời Bạn: Thánh Âu-tinh nói: “Thiên Chúa sinh ra bạn không cần bạn, nhưng Ngài không thể cứu rỗi bạn nếu bạn không muốn cộng tác với Ngài.” Lời Chúa hôm nay mời gọi bạn sẵn sàng lắng nghe và để Lời Chúa biến đổi tâm hồn mình trở nên mảnh đất tốt.

Chia sẻ: Tôi làm gì để Lời Chúa thấm nhuần và biến đổi tâm hồn tôi?

Sống Lời Chúa: Chuẩn bị tâm hồn xứng hợp trước khi nghe Lời Chúa: giữ thinh lặng – hồi tâm – hướng về Chúa và thưa: “Lạy Chúa xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con ơn Thánh Thần, để tâm hồn chúng con được biến đổi khi nghe Lời Chúa và để chúng con đem Lời ra thực hành trong cuộc sống thường ngày.