Nghe giảng lễ Suy tôn Thánh Giá (2014)

 

Nghe giảng lễ Suy tôn Thánh Giá (2014)

 

Tin Mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Gioan (3, 13 – 17)

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

 

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/suytonthanhgia2014_linh

Lễ 5g00: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

/suytonthanhgia2014_nhut

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/suytonthanhgia2014_chinh

Lễ 7g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/suytonthanhgia2014_bac

Lễ 16g00: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

/suytonthanhgia2014_pho

Lễ 17g30: Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

/suytonthanhgia2014_dung

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/suytonthanhgia2014_van