Nghe giảng Mùng Một & Hai Tết (2010-2015)

 

 

Nghe giảng Giao thứa, mùng Một và Hai
tết Giáp Ngọ và Ất Mùi

Giao Thừa, Mùng Một 2010, 2011, 2012, 2013

Mùng Hai Tết 2010, 2011, 2012, 2013

Bài trích sách Dân Số (Ds 6,22-27)

Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này :

‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh (em) ! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em) ! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em) !’

Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.”

 

Giao thừa Ất Mùi : (Matthêu 5,1-10)

Lễ 19g : Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

/tet2015_tin0

Lễ 22g : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/tet2015_hoa0

 Mùng một tết 2015 : Matthêu 6,25-34)

Lễ 05 giờ : Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

/tet2015_pho1

Lễ 06 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/tet2015_van1

Mùng hai tết 2015 :(Matthêu 15,1-6)

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/tet2015_hieu2

Lễ 06 giờ : Lm Biển Đức Vương Thuật

/tet2015_thuat2

 

Giao thừa Giáp Ngọ : (Matthêu 5,1-10)

Lễ 19g : Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

/tet2014_tin0

Lễ 22g : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/tet2014_bac0

Mùng một tết 2014 : Matthêu 6,25-34)

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

/tet2014_nhut1

Lễ 06 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/tet2014_hoa1

Mùng hai tết 2014 :(Matthêu 15,1-6)

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

/tet2014_nhut2

Lễ 06 giờ : Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

/tet2014_tin2

Lễ 18 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/tet2014_hieu2

 

.