Nghe giảng Chúa nhật 20 B (2012)


Nghe giảng Chúa nhật 20 B 

Ngày 19.08.2012

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (6, 51-59)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

(Ipad xin nhấn trên danh tính vị giảng thuyết)

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Biển Đức Vương Thuật

/b_tn20_thuat

Lễ 5 giờ: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/b_tn20_van

Lễ 6g15 : Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao

/b_tn20_rao

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_tn20_bac

Lễ 19g00 : Lm Biển Đức Vương Thuật

/b_tn20_thuat2