Nghe giảng lễ Chúa Ba Ngôi 2008 – 2012

 

Nghe giảng lễ Chúa Ba Ngôi B

2008 – 2012

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (28:16-20)

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.

Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

 Năm B : 2012

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (Rửa tội Tân Tòng)

/b_ps09_bangoi_bac

Lễ 19g30 thứ Bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật (English)

/b_ps09_bangoi_thuat_E

Lễ 05 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_ps09_bangoi_bac1

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/b_ps09_bangoi_van

Lễ 19 giờ : Lm Biển Đức Vương Thuật

/b_ps09_bangoi_thuat

Năm A : 2011

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_bangoi_van

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/a_bangoi_vien

Lễ 06g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/a_bangoi_chinhs

Lễ 17g30 : Lm Giuse Nguyễn Tất Trung

/a_bangoi_trunggv

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_bangoi_hieu

Năm C : 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/c_bangoi_quang

Lễ 5giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/c_bangoi_vien

Lễ 6g15 : Phó tế Giuse Nguyễn Đình Chiến

/c_bangoi_chien

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

/c_bangoi_cuong

Năm B : 2009

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/bangoi_quang

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

/bangoi_hung

Năm A : 2008

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/bangoia_hieuj