Nghe giảng Chúa nhật 06 B : 2012 và 2015

 

Nghe giảng Chúa nhật 06 B

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 1,40-45)

 

Có người bị phong hủi đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh sạch đi !” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.

Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

Ngày 15.02.2015

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

/b_tn06_nhut

Lễ 06g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/b_tn06_van

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/b_tn06_linh

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/b_tn06_hieu

Ngày 12.02.2012

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc
11.02.2012 : Đức Mẹ Lộ Đức

/dme_loduc12_bac

Lễ 5 giờ: Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà

/b_tn06_hoa

Lễ 6g15 : Lm Biển Đức Vương Thuật

/b_tn06_thuat

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/b_tn06_thanh

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/b_tn06_van