Nghe giảng chúa nhật IV mùa vọng (2011-2014)

 

Nghe giảng chúa nhật IV mùa vọng B

Tin mừng theo thánh Luca (Lc 1,26-38)

Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Maria thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !” Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Maria nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Ngày 21.12.2014

Lễ 5 giờ : Lm Ignatius Nguyễn Ngọc Rao

/b_vong04_rao

Lễ 6 g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/b_vong04_van

Lê 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

/b_vong04_thuat

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/b_vong04_linh

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/b_vong04_hieu

Ngày 18.12.2011

Lễ 5 giờ : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/c_vong04_quang

Lễ 6 g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/c_vong04_chinhs

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/c_vong04_tien

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/c_vong04_hieu

 .