Nghe giảng Chúa nhật 23 năm A (2011 – 2014)

 

 

Nghe giảng Chúa nhật 23 năm A

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 18,15-20)

 

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

“Thầy bảo thật anh em : dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

“Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”

Ngày 07.09.2014

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/a_tn23_rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/a_tn23_hoa

Lễ 17g30 : Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

/a_tn23_cuong

Lễ 19 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/a_tn23_bac

Ngày 04.09.2011 

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_tn23_hieu

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_tn23_van

Lễ 6g15 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/a_tn23_tien

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/a_tn23_quang

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

/a_tn23_hung