Nghe giảng chúa nhật 05 năm A (2011)

 

Nghe giảng chúa nhật V năm A (06.01.2011)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5,13-16)

 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng :

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

“Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

 

 

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_tn05_van

Lễ 06g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/a_tn05_chinh

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/a_tn05_quang

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_tn05_hieu