Nghe Giảng Mùng Ba Tết (2010-2015)

 

Nghe Giảng Mùng Ba Tết

2010 – 2015

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 25, 14 – 30)

 

Đức Giêsu kể một dụ ngôn: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai nén gây lời được hai nén khác. Còn người đã lãnh một nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.

Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm nén tiến lại gần, đưa năm nén khác, và nói : “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năm nén khác đây”. Ông chủ nói với người ấy : “Khá lắm ! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !” …

Rồi người đã lãnh một nén cũng tiến lại gần và nói : “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy !” Ông chủ đáp : “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi cho các chủ ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu hồi của thuộc về tôi cùng với số lời chứ !

Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười nén. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

Ipad xin bầm trên danh tính

Mùng Ba tết Ất Mùi (21.02.2015)

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/tet2015_chinh3

Lễ 6 giờ : Lm Giuse Nguyễn Thành Tín

/tet2015_tin3

Lễ 17g30 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/tet2015_hoa3

Mùng Ba tết Giáp Ngọ (02.02.2014)

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/tet2014_hoa3

Ngày 12.02.2013 : Mùng Ba Tết Quý Tỵ

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/tet2013_hoa3

Lễ 6g15 : Vinhsơn Phạm Đình Chiến

/tet2013_chien3

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/tet2013_van3

 

Ngày 25.01.2012 : Mùng ba Tết Nhâm Thìn

Lễ 5 giờ  : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/tet2012_hieu3

Lễ 6 giờ :Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/tet2012_van3


Ngày 05.02.2011 : Mùng Ba Tết Tân Mão

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/tet2011_hieu3

Lễ 6 giờ : Lm Anphong Vũ Đức Trung

/tet2011_trung3

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/tet2011_quang3

Ngày 16.02.2010 : Mùng Ba Tết Canh Dần

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/tet2010_van3