Ngày tĩnh tâm thứ hai kính thánh Đa Minh 05.08

Tĩnh tâm ngày thứ Hai
Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Đa Minh

Cùng thánh Đa Minh
Thắp sáng ngọn đuốc chân lý

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 16:13-23)

 

Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giêsu nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi….

Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Nghe giảng

Trong thánh lễ chiều mùng 05.08, ngày tĩnh tâm thứ hai chuẩn bị mừng thánh Đa Minh bổn mạng giáo xứ, cha PX Đào Trung Hiệu đã chia sẻ về đề tài “Cùng thánh Đa Minh thắp sáng ngọn đuốc chân lý”.

Theo cha, thánh Đa Minh được tuyên dương là tôn sư Hội thánh, vì tuy không để lại những bộ sách lớn, nhưng ngài đã thúc đẩy, đã để lại cho con cái cũng như những người đương thời, niềm khát vọng say mê học hỏi và khám phá chân lý cứu độ. Đó là một nhu cầu cần thiết trong hoàn cảnh giáo hội đương thời, khi xuất hiện của các lạc giáo. Và đó cũng là nhu cầu của các môn đệ Đức Kitô trong mọi thời.

 

Trong tổ chức Dòng, ngài yêu cầu phải huấn luyện anh em từ khi mới gia nhập, siêng năng học hỏi và chiêm niệm chân lý trong mọi nơi mọi lúc, ngay cả trên đường đi. Ngài cho phép linh hoạt trong sinh hoạt chung, kể cả việc đọc kinh vì nhu cầu học hành hay giảng dạy… Ngoài ra ngay từ đầu, thánh nhân đã quy tụ quanh mình các tín hữu cùng chia sẻ những ưu tư và nhiệt tâm ấy …

 

Sau khi đối chiếu với hoàn cảnh giáo hội hôm nay, cha Phanxicô đã dựa trên giáo huấn của đức Bênedictô XVI, cổ võ mọi người xây dựng nền “văn hóa đức tin”, học hỏi giáo lý để xác tín trong niềm tin, và có thể giải đáp trước những vấn nạn của thời đại… Hoặc tối thiểu tìm đến nơi trường học của Thiên Chúa trong cầu nguyện, chiêm niệm và trong chuỗi mân côi ….