Chúa yêu bạn …

 

Chúa yêu bạn …

Xem slides xin click tại đây

 

Chúa có Lời ban sự sống đời đời

Khi bạn nói… “Tôi không thể giải quyết vấn đề này …”
Chúa nói với bạn : “Ta sẽ chỉ lối cho con” (Châm Ngôn 3:5-6)

Khi bạn nói … “Tôi không thể”…
Chúa nói với bạn “Mọi sự đều có thể” (Luca 18:27)

Khi bạn nói … “Tôi cô đơn…”
Chúa nói với bạn :
“Ta sẽ không bỏ rơi con ;
Ta sẽ không ruồng bỏ con.”
(Thư Do Thái 13:5)

Khi bạn nói… “Tôi không thể chịu nổi …”
Chúa nói với bạn : “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi,
tôi chịu được hết”. (Philliphê 4:13)

Khi bạn nói… “Tôi không đáng được tha thứ…”
Chúa nói với bạn : “Ta đã tha cho con” (1Gioan 1:9 – Roma 8:1)

Khi bạn nói… “Tôi Sợ…”
Chúa nói với bạn “Đừng sợ hãi, có Ta ở với ngươi;
Ta cho ngươi vững mạnh và trợ giúp ngươi.”; (Isaia 41:10)

Khi bạn nói… “Tôi mệt …”
Chúa nói với bạn : Hãy đến với Tôi,
những ai vất vả mang gánh nặng nề, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi
(Matthêu 11:28-30)

Khi bạn nói … “Chẳng ai thực lòng yêu tôi…”
Chúa nói với bạn “Ta Yêu Con” (Gioan 3:16 ; 13:34

Khi bạn nói … “ Tôi chẳng biết đi đâu …”
Chúa nói với bạn : “Ta sẽ chỉ đường con đi” (Thánh vịnh 32:8)

Khi bạn nói … “Chúa dẫn tôi đến đâu …?”
Chúa nói với bạn : Con yêu dấu của Ta,
ĐỨC GIÊSU KITÔ (1 Timotê 2:5 – Công vụ 4:12 – Gioan 3:16)

… Và nếu bạn muốn biết những gì Chúa muốn nói với bạn..

Hãy đọc KINH THÁNH (2 Timotê 3:15-17)