Home / THÔNG TIN / GIỚI THIỆU TÁC PHẨM / Trực tiếp Thánh lễ Truyền Dầu tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn 2018